རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྦྱོང་།

GAO induction.jpeg 168.15 KB

ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་་ཐུག་ལས་ ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལས་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་༡༠ ལུ་བསུ་བ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཉིན་གྲངས་༣ གི་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་བློན་པོ་དང་ཅིག་ཁར་ མཇལ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡང་ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བློན་པོ་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ག་དེ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན།


Follow Us

Contact number: 02-338981/334512, Tashichhodzong, Thimphu, Bhutan

Copyright © 2021 Department of Local Governance. All rights reserved