ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།

ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ ཨི་ཡུ་ཀྲེསེ་ལས་འགུལ་གྱི་ མ་དངུལ་དང་རིག་རྩལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐོག་ལས་ མོ་བཏབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་དྲུག་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྦྱོང་བརྡར་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ཡང་ རྫོང་ཁག་དྲུག་༼དབང་འདུས། བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། རྩི་རང་ སྤུ་ན་ཁ༽ དང་རྒེད་འོག་༤༨ ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ལས་རིམ་འདི་ནང་ རྒཔོ་ དམངས་མི་དང་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།


Follow Us

Contact number: 02-338981/334512, Tashichhodzong, Thimphu, Bhutan

Copyright © 2021 Department of Local Governance. All rights reserved